604 804 841 biuro@buna.com.pl

OPERATY WODNOPRAWNE

OPERATY WODNOPRAWNE

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne (rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej). 
Operat wodnoprawny składa się z części opisowej oraz graficznej. 
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na: 

 • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych) 
 • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty) 
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków). 

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. 

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych 

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na: 

 • Wykonanie urządzeń wodnych 
 • Szczególne korzystanie z wód 
 • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 
 • Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 ha 
 • Regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody 
 • Rolnicze wykorzystanie ścieków (w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód) 
 • Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej 
 • Piętrzenie wody podziemnej 
 • Gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych 
 • Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych 
 • Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów 

 

Stawy rekreacyjne 

Budowa stawu rekreacyjnego na własnej działce wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Wynika to z następujących przepisów prawnych:  

 • zgodnie z Prawem budowlanym (tekst jedn. Dz.U.2006 nr 156 poz. 1118) budowa stawu o powierzchni powyżej 30 m2 wymaga pozwolenia na budowę (Art. 29 ust. 1 pkt 15) 
 • Zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U.2005 Nr 239, poz. 2019) staw jest urządzeniem wodnym (Art. 9 ust. 1 pkt 19 lit c) dlatego na jego budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 3) 

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Wymagany jest operat wodno-prawny. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Zostaw kontakt!

Masz pytania dotyczące oferty?
Zostaw nam namiar do siebie, a z pewnością się skontaktujemy w najbliższym możliwym terminie!